มรภ. บ้านสมเด็จฯ เปิดแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา รวบรวมของดีของเด็ดย่านฝั่งธนบุรี ให้สัมผัสได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

WEBBOARD / เรื่องทั่วไป / มรภ. บ้านสมเด็จฯ เปิดแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา รวบรวมของดีของเด็ดย่านฝั่งธนบุรี ให้สัมผัสได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

  

แหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นที่รวบรวมองค์ความรู้ย่านฝั่งธนบุรี ในแง่ประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม และสังคม โดยเล่าเรื่องราวผ่านพัฒนาการของธนบุรี (Timeline) ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่สมัยกรุงธน สายราชวงศ์จักรีในกรุงธนบุรี และสายขุนนางคลองบางหลวง นำมาจัดแสดงเป็นห้องต่างๆ จำนวน 10 ห้อง อันได้แก่

              ห้องที่ 1 : เปิดเมือง : เป็นภาพยนตร์สั้น เนื้อเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาของพิพิธภัณฑ์กรุงธนบุรีศึกษา ทั้งหมด 10 ห้อง ซึ่งอาจจะเป็นเจ้าโทนเป็นผู้นำเข้าเรื่อง และดำเนินเรื่องกับเพื่อนอีก 2 คน ใช้เวลา 6-8 นาที

              ห้องที่ 2 : ครั้งเป็นทะเลปากอ่าว : พูดถึงพัฒนาการของพื้นที่ธนบุรีตั้งแต่ครั้งเป็นทะเลตมจนถึงการเกิดแผ่นดิน

              ห้องที่ 3 : ลัดเมืองบางกอก : กล่าวถึงการขุดลัดแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระไชยราชาธิราช จนกลายมาเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายปัจจุบัน

              ห้องที่ 4 : ฑณบุรีศรีมหาสมุทร หน้าด่านทางทะเล : เนื้อหาจะเน้นถึงความเป็นเมืองหน้าด่านของธนบุรีทั้งในแง่ของความเป็นเมืองยุทธศาสตร์ทางด้านการเมือง การปกครองและด้านการค้า รวมถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้น อาทิ กบฎมักกะสัน

              ห้องที่ 5 : ธนบุรี ราชธานีใหม่ใกล้ทะเล : เน้นเรื่องราวในช่วงกรุงธนบุรีเป็นราชธานี (พ.ศ. 2310-2325) ความเป็นศูนย์กลางการเมือง การปกครอง ศิลปวัฒนธรรม การค้า ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

              ห้องที่ 6 : กรุงเทพฯ (ซ้อน)ทับ กรุงธนฯ : เนื้อหาในช่วงการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี(รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก) เหตุผลการย้ายราชธานี แต่พื้นที่ฝั่งธนบุรีนั้นก็ยังเป็นพื้นที่ที่ยังคงความสำคัญเนื่องจากเป็นที่อยู่อาสัยของตระกูลขุนนางข้าราชการสำคัญๆอยู่

              ห้องที่ 7 : พระบรมธาตุแห่งพระนคร : กล่าวถึงคติไตรภูมิหรือความเป็นศูนย์กลางของจักรวาลที่ใช้ในการสร้างพระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม การประกาศความเป็นจักพรรดิราชของรัชกาลที่ 3 รวมทั้ง

              ห้องที่ 8 : ฅ คน ธนบุรี : เนื้อหาจะแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ของผู้คนในย่านฝั่งธนบุรีที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม

              ห้องที่ 9 : บุนนาค ถิ่นฐานขุนนางสามแผ่นดิน : กล่าวถึงประวัติ คุณูปการ ของบุคคลคนสำคัญๆ ในตระกูลบุนนาค อาทิ ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินทั้ง 3 คน ได้แก่ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์, สมเด็จเจ้าพระยามหาพิไชยญาติ และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เป็นต้น

              ห้องที่ 10 : มรดกวัฒนธรรมและงานศิลป์ ณ ฝั่งธนฯ : แสดงให้เห็นถึงมรดกทางวัฒนธรรม อาทิ วัดวาอาราม ศาสนสถาน อาหาร มหรสพต่างๆ ที่สะท้อนให้เห้นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากคนหลายกลุ่มชาติพันธุ์

 

แหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษาเปิดให้บริการเข้าชมฟรี ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ โดยการเข้าชมในแต่ละวัน แบ่งเป็น 3 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1 เวลา 09.00 น. - 10.00 น. รอบที่ 2 เวลา 11.00 น. - 12.00 น. และ รอบที่ 3 เวลา 14.00 น. - 15.00 น.

หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สำหรับการเข้าชมเป็นหมู่คณะ หรือ ประชาชนผู้สนใจ สามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โทร. 02-473-7000 ต่อ 1500 หรือ 02-466-6664 เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th และ เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru