ชวนไปเที่ยวพัทลุง กับงาน ท้าเที่ยวข้ามภาค 'คนรักษ์ป่า พึ่งพาธรรมชาติ'

อยากจะชวนไปเที่ยวจังหวัดนี้ๆๆๆ เพราะ ททท. จัดกิจกรรมท้าเที่ยวข้ามภาคกับ โครงการ “คน รักษ์ ป่า พึ่งพาธรรมชาติ มหกรรมดนตรีแห่งขุนเขาภูบรรทัด” ใช้เสียงดนตรีเป็นสื่อกลาง กับบทเพลงเพื่อชีวิตจากศิลปินค่ายพาราฮัทแห่งเมืองพัทลุง พร้อมจัดกิจกรรมรักษ์เมืองไทย กับ ติ๊ก-เจษฎาภรณ์ ผลดี ชวนทำดีปลูกป่าถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10 ปรับโฉมศาลากลางน้ำจุดชมวิวอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน หวังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างถูกต้อง สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

“ภูบรรทัดหรือเทือกเขาบรรทัดเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตประชาชนในหลายอำเภอของจังหวัดพัทลุง อีกทั้งยังเป็นที่อยู่อาศัยชาวปาซาไกหรือชาวมันนิกิจกรรมนี้จึงจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยอาศัยการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงดนตรีเป็นสื่อกลางให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ชาวบ้านซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ ได้ตระหนักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ป่าต้นน้ำ กลุ่มชาวมันนิ (ซาไก) หลักวิถีชีวิตในการอยู่รวมกันกับธรรมชาติ ด้านการเกษตร โดยคำนึงถึงการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบมากขึ้น จึงได้ริเริ่มดำเนินการให้มีการจัดสร้างสถานที่ ไว้สำหรับแนะนำขั้นตอน วิธีปฎิบัติการท่องเที่ยวอย่างถูกต้องยาวนานสืบไป”

ทั้งนี้ กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 

1.กิจกรรมรักษ์เมืองไทย กับ ติ๊ก-เจษฎาภรณ์ ผลดี พรีเซ็นเตอร์โครงการท้าเที่ยวข้ามภาค พร้อมด้วยศิลปินค่ายพาราฮัท เด็กนักเรียน คนในชุมชนและพีน้องชาวมันนิ (ซาไก) ชวนทำดีปลูกป่าถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10 ด้วยการปลูกต้นพะยอม(ต้นไม้ประจำจังหวัด)  ต้นตะเคียนและต้นหลุมพอ จำนวน 99 ต้น ซึ่งเหมาะสมกับสภาพอากาศท้องถิ่น พร้อมร่วมกันปรับโฉมศาลากลางน้ำจุดชมวิวอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน

“กิจกรรมนี้ ได้มีการน้อมนำแนวคิดพระราชดำริเรื่องคนกับป่าของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ ด้วยการปลูกป่าในพื้นที่ป่าบอน อันเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวมันนิ เพื่อให้ชาวมันนิสามารถดำรงชีวิตในป่าได้อย่างมีความสุข ขณะเดียวกันซาไกก็จะเป็นอีกหนึ่งกลไกในการช่วยดูแลอนุรักษ์ป่าทางหนึ่ง ซึ่งนับเป็นอีกมิติหนึ่งในการเกื้อกูลกันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ” 

2.กิจกรรมมหกรรมดนตรีแห่งขุนเขา “คน รักษ์ ป่า พึ่งพาธรรมชาติ” เชิญชวนคนไทยเที่ยวข้ามภาคมาดื่มด่ำธรรมชาติ เคล้าเสียงเพลง กับบทเพลงเพื่อชีวิตจากศิลปินค่ายพาราฮัทแห่งเมืองพัทลุง อาทิ อี๊ดวง ฟลาย,จ๊อบ ทูดู, วงซูซู, ตุด นาคร, โอ พารา & เซาธ์พาราไดส์, วงพัทลุง, วงสาคู พร้อมช้อป ชิม ชิลล์ ตลาดนัดท่ามกลางหุบเขา กับร้านค้าชุมชน ผลไม้ท้องถิ่น อาทิ สับปะรด สละ และอาหารท้องถิ่นมากมาย ยกมาไว้ในสวนยางพารา บัตรเข้างานราคาเพียง 200 บาทเท่านั้น

พลาดไม่ได้!!! วันที่ 29 - 30 กันยายน 2560 ณ อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 1672 

feeltime 2017-10-25 16:21:07 923
COMMENT