โอกาสของอุตสาหกรรมอากาศยาน

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี (กลาง) รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดงานสัมมนาโครงการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลในอุตสาหกรรมอากาศยานและระบบราง ในหัวข้อเรื่อง "แนวทางพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สู่อุตสาหกรรมอากาศยานและระบบราง" พร้อมร่วมฟังบรรยายเรื่อง "โอกาสของอุตสาหกรรมอากาศยานในประเทศไทย" ซึ่งมีผู้บริหารในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมมิตติ้ง รูม 1 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

chely 2017-06-14 14:51:07 4466
COMMENT