กรมพลศึกษา จัดอบรม “ผู้นำโยคะ”และ“ผู้นำแอโรบิกขั้นกลาง” รับเทรนด์การออกกำลังกายคนเมือง

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดการอบรม “ผู้นำโยคะ” และ “ผู้นำแอโรบิกขั้น กลาง” ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ขึ้นระหว่าง วันที่ 1 - 4 มิถุนายน ศกนี้   ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาเครือข่ายชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ พัฒนาความรู้ ทักษะของผู้นำการออกกำลังกายแบบแอโรบิกแด๊นซ์และโยคะ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีวิทยากรที่มีความสามารถนำออกกำลังกายให้กับประชาชนทุกเพศวัย อันจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างทั่วถึง

 

ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมในกิจกรรมดังกล่าว จะเป็นผู้นำการออกกำลังกาย เครือข่ายจากชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทั่วประเทศ จำนวน 180 คน ประกอบด้วยกิจกรรม การบรรยายภาคทฤษฏี และการฝึกปฏิบัติจริงในการออกกำลังกาย โดย ศาสตราจารย์ ดร.สาลี่ สุภาภรณ์ อาจารย์ประจำคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ประภาศิริ วงศ์ชื่น ว่าที่ร้อยตรี สุเมธ  สุจริยวงศ์ โรงเรียนงามมานะ (แผน – ทับอุทิศ) สำนักงานเขตประเวศ และวิทยากรจากสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา เป็นต้น

anleepr 2017-06-02 10:35:25 3986
COMMENT