รับสมัครนักศึกษาฝึกงานซัมเมอร์นี้ ที่ Checkraka.com

WEBBOARD / เรื่องทั่วไป / รับสมัครนักศึกษาฝึกงานซัมเมอร์นี้ ที่ Checkraka.com

สำหรับน้องๆที่มีความสนใจ ดูรายละเอียดด้านล่างเลยค่ะ

คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นนักศึกษาฝึกงาน

 1. สถานภาพเป็นนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 หรือปี ที่ 4 ระดับอุดมศึกษา
 2. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ศิลปศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสาระสนเทศหรือคณะที่เกี่ยวข้อง
 3. เกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาจนถึงปัจจุบัน ไม่ต่ำกว่า 2.70
 4. สามารถใช้โปรแกรม Photoshop หรือโปรแกรมออกแบบอื่นๆ ได้

ขั้นตอนการสมัครและคัดเลือก

 1. นิสิต นักศึกษาผู้สนใจส่งเอกสารการสมัครมาได้ที่อีเมล์ job@checkraka.com ภายในวันที่ 15 เมษายน 2559

เอกสารการสมัคร

 • ประวัติย่อ / รูปถ่าย ประสบการณ์ต่างๆ ตัวอย่างผลงานในระหว่างการศึกษา (หากมีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) พร้อมเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ในการติดต่อ จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ตลอดหลักสูตรการศึกษาจนถึงปัจจุบัน 1 ชุด
 1. บริษัทฯ จะนัดสัมภาษณ์นักศึกษา โดยพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น (ผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข และ ถูกต้อง จึงมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณา)
 2. หากผ่านการสัมภาษณ์ทางบริษัทฯ จะติดต่อเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
 • หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา พร้อมระบุฝ่าย และ   ช่วงเวลาที่ประสงค์ขอฝึกงาน
 • สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

ฝ่ายกองบรรณาธิการ มีหน้าที่สร้างสรรค์บทความที่มีเนื้อหาและความรู้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในหมวดยานยนต์ อสังหาริมทรัพย์ การเงินธนาคาร และโทรศัพท์มือถือ

ฝ่าย SEOได้เรียนรู้เทคนิคการทำ SEO (Search Engine Optimization) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำการตลาดบนโลกดิจิตอล ผ่านการใช้เครื่องมือต่างๆ ในเว็บบอร์ด ฟอรั่ม และสามารถโพสต์ข้อความในเชิงสร้างสรรค์ได้

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!